Кошторис. Звіти по кошторису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від  04.12. 2015 року № 1118 )
                                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                                                                                                 
  Затверджений у сумі: Шість мільйонів вісімсот шість тисяч чотириста дев'ятнадцять гривень 00 копійок ( 6806419 грн.)                                                                                                                  
                                                                                                                         
  (сума словами і цифрами)                                                                                                                        
  В. о. начальника відділу освіти                                                                                                                        
  (посада)                                                                                                                                              
      Л. М. Васюта                                                                                                                        
  (підпис) (ініціали і прізвище)                                                                                                                        
                                                                                                                               
  (число, місяць, рік)   МП                                                                                                                        
                                                                                                                                 
 КОШТОРИС  на  2019 рік                                                                                                                        
 Заклад дошкільної освіти №  153                                                                                                                        
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)                                                                                                                
м. Львів                                                                                                                
(найменування міста, району, області)                                                                                                                
вид бюджету                                                                                 Місцевий                                                                                                                        
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету                                                                                                                                                                        10 Орган освіти і науки, молоді та спорту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                                                                                          
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасоої класифікації видатків та кредитування для  бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*                                                                                                                                                             1011010 Дошкільна освіта                                                                                                                        
        (грн.)                                                                                                                        
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ                                                                                                                        
Загальний фонд Спеціальний фонд                                                                                                                        
1 2 3 4 5                                                                                                                        
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 7 625 509,00  1 061 400,00 8 686 909,00                                                                                                                        
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 7 625 509,00 Х 7 625 509,00                                                                                                                        
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х Х 1 061 400,00 1 061 400,00                                                                                                                        
 - власні надходження бюджетних установ 25000000 Х 1 061 400,00 1 061 400,00                                                                                                                        
 - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х 1 061 400,00 1 061 400,00                                                                                                                        
(розписати за підгрупами)   Х                                                                                                                            
 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 1 061 300,00 1 061 300,00                                                                                                                        
 - плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х 100,00 100,00                                                                                                                        
 - інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х   -                                                                                                                        
(розписати за підгрупами)   Х - -                                                                                                                        
 - інші надходження, у т.ч.   Х   -                                                                                                                        
 - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   Х - -                                                                                                                        
 - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   Х - -                                                                                                                        
 - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   Х   *                                                                                                                        
                                                                                                                                 
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 7 625 509,00 1 061 400,00 8 686 909,00                                                                                                                        
Поточні видатки 2000 7 625 509,00 1 061 400,00 8 686 909,00                                                                                                                        
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 5 476 500,00 - 5 476 500,00                                                                                                                        
Оплата праці 2110 4 488 900,00 - 4 488 900,00                                                                                                                        
Заробітна плата 2111 4 488 900,00   4 488 900,00                                                                                                                        
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112     -                                                                                                                        
Нарахування на оплату праці 2120 987 600,00   987 600,00                                                                                                                        
Використання товарів і послуг 2200 2 148 339,00 1 061 400,00 3 209 639,00                                                                                                                        
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 162 688,00   162 688,00                                                                                                                        
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 2 100,00   2 100,00                                                                                                                        
Продукти харчування 2230 1 062 200,00 1 059 900,00 2 122 100,00                                                                                                                        
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 156 623,00 100,00 156 723,00                                                                                                                        
Видатки на відрядження 2250     -                                                                                                                        
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -                                                                                                                        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 764 328,00 1 300,00 765 628,00                                                                                                                        
Оплата теплопостачання 2271 602 883,00 900,00 603 783,00                                                                                                                        
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 31 312,00 100,00 31 412,00                                                                                                                        
Оплата електроенергії 2273 114 725,00 300,00 115052,00                                                                                                                        
Оплата природного газу 2274 15 381,00   15 381,00                                                                                                                        
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -                                                                                                                        
Оплата енергосервісу 2276     -                                                                                                                        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 400,00 - 400,00                                                                                                                        
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -                                                                                                                        
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 400,00   400,00                                                                                                                        
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -                                                                                                                        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -                                                                                                                        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -                                                                                                                        
Поточні трансферти 2600 - - -                                                                                                                        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -                                                                                                                        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -                                                                                                                        
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -                                                                                                                        
Соціальне забезпечення 2700 - - -                                                                                                                        
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -                                                                                                                        
Стипендії 2720   - -                                                                                                                        
Інші виплати населенню 2730   - -                                                                                                                        
Інші поточні видатки 2800 670,00 100,00 770,00                                                                                                                        
Капітальні видатки 3000 - - -                                                                                                                        
Придбання основного капіталу 3100 - - -                                                                                                                        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 -   -                                                                                                                        
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -                                                                                                                        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -                                                                                                                        
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -                                                                                                                        
Капітальний ремонт 3130 - - -                                                                                                                        
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -                                                                                                                        
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 -   -                                                                                                                        
Реконструкція та реставрація 3140 - - -                                                                                                                        
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -                                                                                                                        
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -                                                                                                                        
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -                                                                                                                        
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -                                                                                                                        
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -                                                                                                                        
Капітальні трансферти 3200 - - -                                                                                                                        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -                                                                                                                        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -                                                                                                                        
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -                                                                                                                        
Надання внутрішніх кредитів 4110 - -                                                                                                                          
  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - -                                                                                                                        
  Надання кредитів  підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -                                                                                                                        
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - -                                                                                                                        
Надання зовнішніх кредитів 4210 - - -                                                                                                                        
Нерозподілені видатки 9000 - - -                                                                                                                        
 * Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".                                                                                                                                
Завідувач     Ю. Кукуріка                                                                                                                        
  (підпис)   (ініціали і прізвище)                                                                                                                        
Заступник головного бухгалтера     О. Швайко                                                                                                                        
  (підпис)   (ініціали і прізвище)                                                                                                                        
                                                                                                                           
(число, місяць, рік)                                                                                                                                
МП**                                                                                                                                
                                                                                                                                 
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.                                                                                                                        
                                                                                                                       
                                                                                                                                 

 

 Згідно плану асигнувань(за винятком надання кридитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2019 р.           Дошкільний навчальний заклад № 153 було виділено:

1. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар - 162 688 грн. За дані кошти шляхом тендерної системи "Прозоро" придбано:

 

№ п/п

Назва товару

Кількість

Ціна, грн..

Сума, грн..

1

Шафа

31

800

24,800

2

Стільці

32

400

12,800

3

Подушки

60

180

10,800

4

Матраси

30

250

7,500

5

Рушники

75

50

3,750

6

Комплект постільної білизни

35

250

8,750

7

Вага електрична

1

3000

3000

8

килим

62,5 кв.м.

250

15,625

9

відра

3

90

270

                                                                                   

2. Медикаменти та перев`язувальні матеріали - 2 100 грн:

  • Дез. засоби - 2 100 грн.