Нормативні документи

  Конституція України                                         http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 

Закон України "Про освіту"     http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

 

Закон України " Про дошкільну освіту"  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

 

Положення про дошкільний навчальний заклад України  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF

 

Статут дошкільноного закладу

                                                                           1.    Загальні положення.

1.1.Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №153Львівської міської ради(далі – дошкільний заклад) створено на підставі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №359 від 01.07.1976року.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 108.

 Телефон:263 82 36.

1.3. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код.

1.4. Засновником дошкільного закладу є Львівська міська рада , уповноважений орган – управління освіти Львівської міської ради , яке делегує повноваження управління відділу освіти Франківської районної адміністрації згідн з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради щодо розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради.

1.5.  Львівська міська рада здійснює фінансування дошкільного закладу , його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.6. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад(далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.березня 2003р. №305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.7. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.8. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків мовленнєвого розвитку дітей.

1.9. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції , передбаченої чинним законодавством , Положенням та власним Статутом.

1.10.            Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за: реалізацію готових завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»; забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимогдо її змісту, рівня і обсягу;  дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11.            Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами , що укладені між ними .

 

 

2.   Комплектування дошкільного закладу.

      2.1. Заклад розрахований на 220 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками – одновікові та копенсуючі для дітей з вадами мовлення.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи: 9 груп загального розвитку; 2 групи спеціального призначення для дітей з вадами мовлення.

2.4. Дошкільний заклад має групи з 9-ти годинним, 10,5 годинним, 12 годинним режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

- для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

- для дітей віком від трьох до 6(7) років – до 20 осіб;

- в групах компенсую чого типу – до 12 осіб;

- в оздоровчий період – до 15 осіб;

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно зареєструватись                                   Для зарахування дітей до групи компенсуючого  типу додатково додається висновок психолого-медико-педагогічної консультації та скерування місцевого органу управління освітою.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період(75 10 календарних днів.

2.10. Під час прийому дитини до дошкільного закладу завідувач зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом, іншими документами, що регламентують діяльність дошкільного закладу.

 

 

3.   Режим роботи дошкільного закладу.

3.1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин.

Вихідні дні – суббота, неділя, святкові, тощо.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 7.30. – 19.30.

3.3. Щоденний графік роботи днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

- у разі неслати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-ох місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше групп дошкільного закладу:

9 – годинні групи: 8.30.-17.30.

10,5 – годинні групи: 8.00. – 18.30.

 12-ти годинні групи: 7.30. – 19.30.

 

 

4.   Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі.

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану , який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Франківської районної адміністрації. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою Франківського району м. Львова.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за програмою «Українське дошкілля», рекомендованою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України(лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.12.2011р. №1/ІІ – 11601).

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріорітетними напрямами:художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий.

4.7. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні платні послуги на підставі угоди.

 

  1. Організація харчування дітей у дошкільному закладі.

 

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм згідно протоколу тендерної комісії при дотриманні умов постачання , відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування , вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостямиїжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

6.   Медичне обслуговування дітей

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі 2-ою міською коммунальною поліклінікою на підставі наказу № 33 Міністерства охорони здоров’я  України від 23.02.2000року.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально – профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 

7.   Учасники навчально-виховного процесу.

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги,у сфері дошкільної освітиза наявності ліцензії.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохлчення: подяка, нагородження грамотою, премія.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримування, розвитку, виховання та навчання;

- захист від будь- якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства , та приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батькі або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути рбраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань,  розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- братии участь в покращенні організації навчально-виховного процессу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

 

Батьки або особи, які їх  заміняють, зобов’язані:

- своєчасно  вносити  плату за харчування дитини в дошкільному  закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно - правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

-  на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- на атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до   законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю,  а також від фізичного та психічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники дошкільного закладу приймаються на роботу завідуючим.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за  збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно дитини із чинним законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу згідно ст..26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»  проходять періодичні безоплатні медичні огляди згідно наказу МОЗ України № 280 від 23.07.2000р. за місцем проживання.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. За успіхи у роботі встановлюється такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, грамота, премія із фонду заробітної плати, державні нагороди.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

                                

                                    8.Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником – Львівською міською радою, уповноваженим органом – управлінням освіти Львівської міської ради, яке делегує повноваження управління відділу освіти Франківської районної адміністрації згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради щодо розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з  дотриманням чинного законодавства.

            Керівник дошкільного закладу:

-          відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освітип у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-          здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

-          діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-          розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу;

-          відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази закладу;

-          приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

-          видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-          затверджує штатний розклад за  погодженням з відділом освіти Франківської районної адміністрації;

-          контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-          затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

-          забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-          контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

-          підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творці пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

-          організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-          щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3 Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.

            До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошення з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадянських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи які їх замінюють.

            Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

-          розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

-          організує роботу щодо підвищення кваліфакіції педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-          приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 разів на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу в рік.

            Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу - 52 %, батьків – 48 %.

            Термін їх повноважень становить 1 рік.

            Рушення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

            Загальні збори:

-          приймають Статут, зміни і доповнення;

-          обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встан6овлюють терміни її повноважень;

-          заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-          розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

-          затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

       Кількість засідань ради визначається за потребою.

      Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

      Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

      Піклувальна рада (у складі 10 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу.

      Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах.

      Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

      Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як, правило не менше ніж чотири рази на рік.

      Основними завданнями піклувальної ради є:

-          співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими, громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей в дошкільному закладі;

-          сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно - відповідальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

-          сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

-          сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

-          організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників закладу;

-          стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

-          всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом.

 

                                   9. Майно дошкільного закладу

 

9.1. Відповідно до рішення Львівської міської ради народних депутатів № 359 від 01.07.1976р. дошкільному закладу передано в користування земельну ділянку площею 7798,7 кв.м, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, інші матеріальні цінності.

 

                                10. Фінансово-господарська діяльність

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- засновника (власника) ;

- місцевого бюджету у розмірі, передбачуваному нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- залучені від оренди приміщення.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистика звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно - правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується.

            За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може вестися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

 

 

                        11.Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотримання дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Львівською міською радою, управлінням освіти Львівської міської ради та відділом освіти Франківської районної адміністрації.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного закладу – Львівською міською радою.

 

                        12. Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного закладу приймає засновник.

            Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

            Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації за рішенням господарського суду-ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

            З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

12.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання дошкільного закладу переходить до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених дошкільних навчальних закладів.

12.4. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідно до виду або зараховані до доходу бюджету.

 

                13.Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

13.1. Зміни та доповнення до Статуту дошкільного закладу, що не суперечать чинному законодавству України та «Положенню про дошкільний навчальний заклад» можуть бути внесені за рішенням загальних зборів трудового колективу закладу.

 

1.    Загальні положення.

 

1.1.Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №153Львівської міської ради(далі – дошкільний заклад) створено на підставі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №359 від 01.07.1976року.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 108.

 Телефон:263 82 36.

1.3. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код.

1.4. Засновником дошкільного закладу є Львівська міська рада , уповноважений орган – управління освіти Львівської міської ради , яке делегує повноваження управління відділу освіти Франківської районної адміністрації згідн з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради щодо розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради.

1.5.  Львівська міська рада здійснює фінансування дошкільного закладу , його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.6. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад(далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.березня 2003р. №305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.7. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.8. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків мовленнєвого розвитку дітей.

1.9. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції , передбаченої чинним законодавством , Положенням та власним Статутом.

1.10.            Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за: реалізацію готових завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»; забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимогдо її змісту, рівня і обсягу;  дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11.            Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами , що укладені між ними .

 

 

2.   Комплектування дошкільного закладу.

      2.1. Заклад розрахований на 220 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками – одновікові та копенсуючі для дітей з вадами мовлення.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи: 9 груп загального розвитку; 2 групи спеціального призначення для дітей з вадами мовлення.

2.4. Дошкільний заклад має групи з 9-ти годинним, 10,5 годинним, 12 годинним режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

- для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

- для дітей віком від трьох до 6(7) років – до 20 осіб;

- в групах компенсую чого типу – до 12 осіб;

- в оздоровчий період – до 15 осіб;

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно зареєструватись                                   Для зарахування дітей до групи компенсуючого  типу додатково додається висновок психолого-медико-педагогічної консультації та скерування місцевого органу управління освітою.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період(75 10 календарних днів.

2.10. Під час прийому дитини до дошкільного закладу завідувач зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом, іншими документами, що регламентують діяльність дошкільного закладу.

 

 

3.   Режим роботи дошкільного закладу.

3.1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин.

Вихідні дні – суббота, неділя, святкові, тощо.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 7.30. – 19.30.

3.3. Щоденний графік роботи днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

- у разі неслати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-ох місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше групп дошкільного закладу:

9 – годинні групи: 8.30.-17.30.

10,5 – годинні групи: 8.00. – 18.30.

 12-ти годинні групи: 7.30. – 19.30.

 

 

4.   Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі.

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану , який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Франківської районної адміністрації. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою Франківського району м. Львова.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за програмою «Українське дошкілля», рекомендованою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України(лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.12.2011р. №1/ІІ – 11601).

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріорітетними напрямами:художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий.

4.7. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні платні послуги на підставі угоди.

 

  1. Організація харчування дітей у дошкільному закладі.

 

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм згідно протоколу тендерної комісії при дотриманні умов постачання , відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування , вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостямиїжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

6.   Медичне обслуговування дітей

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі 2-ою міською коммунальною поліклінікою на підставі наказу № 33 Міністерства охорони здоров’я  України від 23.02.2000року.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально – профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 

7.   Учасники навчально-виховного процесу.

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги,у сфері дошкільної освітиза наявності ліцензії.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохлчення: подяка, нагородження грамотою, премія.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримування, розвитку, виховання та навчання;

- захист від будь- якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства , та приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батькі або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути рбраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань,  розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- братии участь в покращенні організації навчально-виховного процессу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

 

Батьки або особи, які їх  заміняють, зобов’язані:

- своєчасно  вносити  плату за харчування дитини в дошкільному  закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно - правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

-  на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- на атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до   законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю,  а також від фізичного та психічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники дошкільного закладу приймаються на роботу завідуючим.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за  збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно дитини із чинним законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу згідно ст..26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»  проходять періодичні безоплатні медичні огляди згідно наказу МОЗ України № 280 від 23.07.2000р. за місцем проживання.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. За успіхи у роботі встановлюється такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, грамота, премія із фонду заробітної плати, державні нагороди.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

                                

                                    8.Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником – Львівською міською радою, уповноваженим органом – управлінням освіти Львівської міської ради, яке делегує повноваження управління відділу освіти Франківської районної адміністрації згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради щодо розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з  дотриманням чинного законодавства.

            Керівник дошкільного закладу:

-          відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освітип у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-          здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

-          діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-          розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу;

-          відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази закладу;

-          приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

-          видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-          затверджує штатний розклад за  погодженням з відділом освіти Франківської районної адміністрації;

-          контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-          затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

-          забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-          контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

-          підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творці пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

-          організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-          щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3 Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.

            До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошення з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадянських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи які їх замінюють.

            Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

-          розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

-          організує роботу щодо підвищення кваліфакіції педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-          приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 разів на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу в рік.

            Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу - 52 %, батьків – 48 %.

            Термін їх повноважень становить 1 рік.

            Рушення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

            Загальні збори:

-          приймають Статут, зміни і доповнення;

-          обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встан6овлюють терміни її повноважень;

-          заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-          розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

-          затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

       Кількість засідань ради визначається за потребою.

      Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

      Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

      Піклувальна рада (у складі 10 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу.

      Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах.

      Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

      Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як, правило не менше ніж чотири рази на рік.

      Основними завданнями піклувальної ради є:

-          співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими, громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей в дошкільному закладі;

-          сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно - відповідальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

-          сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

-          сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

-          організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників закладу;

-          стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

-          всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом.

 

                                   9. Майно дошкільного закладу

 

9.1. Відповідно до рішення Львівської міської ради народних депутатів № 359 від 01.07.1976р. дошкільному закладу передано в користування земельну ділянку площею 7798,7 кв.м, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, інші матеріальні цінності.

 

                                10. Фінансово-господарська діяльність

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- засновника (власника) ;

- місцевого бюджету у розмірі, передбачуваному нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- залучені від оренди приміщення.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистика звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно - правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується.

            За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може вестися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

 

 

                        11.Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотримання дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Львівською міською радою, управлінням освіти Львівської міської ради та відділом освіти Франківської районної адміністрації.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного закладу – Львівською міською радою.

 

                        12. Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного закладу приймає засновник.

            Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

            Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації за рішенням господарського суду-ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

            З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

12.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання дошкільного закладу переходить до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених дошкільних навчальних закладів.

12.4. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідно до виду або зараховані до доходу бюджету.

 

                13.Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

13.1. Зміни та доповнення до Статуту дошкільного закладу, що не суперечать чинному законодавству України та «Положенню про дошкільний навчальний заклад» можуть бути внесені за рішенням загальних зборів трудового колективу закладу.