Кошторис. Звіти по кошторису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від  04.12. 2015 року № 1118 )
                                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                                                                                                 
  Затверджений у сумі: Шість мільйонів вісімсот шість тисяч чотириста дев'ятнадцять гривень 00 копійок ( 6806419 грн.)                                                                                                                  
                                                                                                                         
  (сума словами і цифрами)                                                                                                                        
  В. о. начальника відділу освіти                                                                                                                        
  (посада)                                                                                                                                              
      Л. М. Васюта                                                                                                                        
  (підпис) (ініціали і прізвище)                                                                                                                        
                                                                                                                               
  (число, місяць, рік)   МП                                                                                                                        
                                                                                                                                 
 КОШТОРИС  на  2017 рік                                                                                                                        
Дошкільний навчальний заклад №  153                                                                                                                        
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)                                                                                                                
м. Львів                                                                                                                
(найменування міста, району, області)                                                                                                                
вид бюджету                                                                                 Місцевий                                                                                                                        
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету                                                                                                                                                                        10 Орган освіти і науки, молоді та спорту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                                                                                          
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасоої класифікації видатків та кредитування для  бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*                                                                                                                                                             1011010 Дошкільна освіта                                                                                                                        
        (грн.)                                                                                                                        
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ                                                                                                                        
Загальний фонд Спеціальний фонд                                                                                                                        
1 2 3 4 5                                                                                                                        
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 5 913 749,00 892 670,00 6 806 419,00                                                                                                                        
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 5 913 749,00 Х 5 913 749,00                                                                                                                        
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х Х 892 670,00 892 670,00                                                                                                                        
 - власні надходження бюджетних установ 25000000 Х 892 670,00                                                                                                                          
 - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х 892 670,00 892 670,00                                                                                                                        
(розписати за підгрупами)   Х                                                                                                                            
 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 892 650,00 892 650,00                                                                                                                        
 - плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х 20,00 20,00                                                                                                                        
 - інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х   -                                                                                                                        
(розписати за підгрупами)   Х - -                                                                                                                        
 - інші надходження, у т.ч.   Х   -                                                                                                                        
 - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   Х - -                                                                                                                        
 - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   Х - -                                                                                                                        
 - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   Х   *                                                                                                                        
                                                                                                                                 
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 5 913 749,00 892 670,00 6 806 419,00                                                                                                                        
Поточні видатки 2000 5 913 749,00 892 670,00 6 806 419,00                                                                                                                        
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 4 451 900,00 - 4 451 900,00                                                                                                                        
Оплата праці 2110 3 649 100,00 - 3 649 100,00                                                                                                                        
Заробітна плата 2111 3 649 100,00   3 649 100,00                                                                                                                        
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112     -                                                                                                                        
Нарахування на оплату праці 2120 802 800,00   802 800,00                                                                                                                        
Використання товарів і послуг 2200 1 461 309,00 892 650,00 2 353 959,00                                                                                                                        
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 62 722,00   62 722,00                                                                                                                        
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 1 728,00   1 728,00                                                                                                                        
Продукти харчування 2230 797 300,00 891 300,00 1 688 600,00                                                                                                                        
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 32 961,00 50,00 33 011,00                                                                                                                        
Видатки на відрядження 2250     -                                                                                                                        
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -                                                                                                                        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 566 188,00 1 300,00 567 488,00                                                                                                                        
Оплата теплопостачання 2271 422 338,00 900,00 423 238,00                                                                                                                        
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 27 224,00 100,00 27 324,00                                                                                                                        
Оплата електроенергії 2273 100 238,00 300,00 100 538,00                                                                                                                        
Оплата природного газу 2274 16 388,00   16 388,00                                                                                                                        
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -                                                                                                                        
Оплата енергосервісу 2276     -                                                                                                                        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 410,00 - 410,00                                                                                                                        
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -                                                                                                                        
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 410,00   410,00                                                                                                                        
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -                                                                                                                        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -                                                                                                                        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -                                                                                                                        
Поточні трансферти 2600 - - -                                                                                                                        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -                                                                                                                        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -                                                                                                                        
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -                                                                                                                        
Соціальне забезпечення 2700 - - -                                                                                                                        
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -                                                                                                                        
Стипендії 2720   - -                                                                                                                        
Інші виплати населенню 2730   - -                                                                                                                        
Інші поточні видатки 2800 540,00 20,00 560,00                                                                                                                        
Капітальні видатки 3000 - - -                                                                                                                        
Придбання основного капіталу 3100 - - -                                                                                                                        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 -   -                                                                                                                        
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -                                                                                                                        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -                                                                                                                        
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -                                                                                                                        
Капітальний ремонт 3130 - - -                                                                                                                        
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -                                                                                                                        
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 -   -                                                                                                                        
Реконструкція та реставрація 3140 - - -                                                                                                                        
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -                                                                                                                        
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -                                                                                                                        
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -                                                                                                                        
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -                                                                                                                        
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -                                                                                                                        
Капітальні трансферти 3200 - - -                                                                                                                        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -                                                                                                                        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -                                                                                                                        
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -                                                                                                                        
Надання внутрішніх кредитів 4110 - -                                                                                                                          
  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - -                                                                                                                        
  Надання кредитів  підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -                                                                                                                        
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - -                                                                                                                        
Надання зовнішніх кредитів 4210 - - -                                                                                                                        
Нерозподілені видатки 9000 - - -                                                                                                                        
 * Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".                                                                                                                                
Завідувач     Ю. Кукуріка                                                                                                                        
  (підпис)   (ініціали і прізвище)                                                                                                                        
Заступник головного бухгалтера     Є. Кубата                                                                                                                        
  (підпис)   (ініціали і прізвище)                                                                                                                        
                                                                                                                           
(число, місяць, рік)                                                                                                                                
МП**                                                                                                                                
                                                                                                                                 
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.                                                                                                                        
                                                                                                                       
                                                                                                                                 

 

 Згідно плану асигнувань(за винятком надання кридитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2017 р.           Дошкільний навчальний заклад № 153 було виділено:

1. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар - 62 722 грн. За дані кошти шляхом тендерної системи "Прозоро" придбано:

 

 

 

КЕВК 2210      ДНЗ № 153

 

Назва товару

 

Кількість

Ціна, грн.

 

Сума, грн.

Шафа 5-ти місна для дитячого одягу кольорова 1456*350*1320 мм

15 секцій

2300

 

34500

Ліжко дитяче з заокругленими кутами бук, 1436*636*615 мм

25 шт.

650

 

16500

Стінка дитяча «Будиночок» з МДФ накладками 8-ми дверна, 2400*300*1850 мм

1

5200

 

5200

Стінка дитяча для посібників

1

3000

 

3000

Стіл дитячий шестикутний, столешня синтетичний шпон/пластик, 1200*1030*580 мм

4

800

 

3200


2. Медикаменти та перев`язувальні матеріали - 1 728 грн:

 

 

  • Медикаменти -611, 85 грн;
  • Одноразові шприци- 56,50 грн;
  • Джгут гумовий - 81,00 грн;
  • Термометри медичні - 431,25 грн;
  • Шпатель одноразовий - 200,00 грн;
  • Гумові рукавиці - 27,50 грн;
  • Дез. засоби - 274,90 грн.